Naš tim

ALEKSANDRA MARKOVIĆ, dipl. teolog, osnivačica i predsjednica Udruge „ Hepatos Rijeka „

Aleksandra je predsjednica Udruge "Hepatos Rijeka" koja uvijek budnim okom pazi da sve ide po planu ali i da imamo dobru radnu atmosferu u našem malom timu. Aleksandra je diplomirala teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Teologija u Rijeci, filozofsko – teološki smjer. Svoju karijeru i težnje primarno je usmjerila na rad s mladima koji po sebi pripadaju skupinama s rizičnim ponašanjem. Kao odgajateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, kroz razne odjele te ustanove radila je na prevenciji, razvoju individualnih programa, savjetovanju, praćenju rizičnih ponašanja kod djece i mladih te s mladima koji su već razvili poremećaje u ponašanju. Tijekom daljnjeg rada u civilnom sektoru i Udruzi "Hepatos Rijeka" radila je u dnevnom boravku s aktivnim ovisnicima,  provodila je preventivne  programe u srednjim školama na području Primorsko goranske županije pa i šire, na području cijele Hrvatske. Aleksandra je stekla naziv psihoterapeuta pod supervizijom pohađajući Školu kibernetike psihoterapije te aktivno vodi grupe samopomoći kao i obiteljska i individualna savjetovanja. Njezin interes za rad na prevenciji rizičnih ponašanja vidljiv je kroz brojne edukacije: o problematici ovisnosti, o principima rada smanjenja štete, o krvlju i spolno spolno prenosivim zaraznim bolestima, edukacija MEMO AIDS, edukacija MOVE i druge…

 

RENATO PRNJAK, osnivač, dopredsjednik Udruge "Hepatos Rijeka"

Renato je naš jedni muški član tima koji voli preuzimati komunikacijske uloge i dogovore sa suradnicima dok osigurava da njegovim kolegicama nikad nije dosadno. Renato ima dugogodišnje iskustvo u provedbi programa prevencije širenja krvlju prenosivih zaraznih bolesti među djecom, mladima i odraslima. Provodio je niz aktivnosti informiranja i educiranja djece , mladih, koji spadaju u skupine rizičnog ponašanja, kao i odraslih. Bio je voditelj kuće u Terapeutskoj zajednici Remar Pula. Radio je u dnevnom boravku s aktivnim ovisnicima, obavljao je  savjetovanje,   terenski rad sa skupinama rizičnih ponašanja  te vršio savjetovanja sa zainteresiranim zatvorenicima u Zatvoru u Rijeci. Od 2016. educiran je kroz program MOVE te je stekao znanja i vještine i unaprijedio vlastite tehnike savjetovanja s ciljem jačanja motivacije mladih iz rizičnih skupina za promjenom ponašanja. Član je Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko goranske županije.

 

ANA MARTINEZ DI MONTE MUROS, oec, voditeljica ureda udruge "Hepatos Rijeka"

Ana je puna energije i novih ideja, komunikativna i pozitivna voditeljica ureda. Zadužena je za osmišljavanje, pisanje i vođenje projekata ali i za vođenje cijelog našeg šarenog ureda. Svoje školovanje završila je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te svoju karijeru usmjerila u rad organizacija civilnog društva. Od 2011. do 2018. godine bila je voditeljica ureda Udruga Nada- Rijeka. Završila je edukaciju za Menadžera volontera te osnovala i vodila volonterski centar pri Udruzi Nada. Voditeljica je i koordinatorica različitih projekata pružanja socijalnih usluga u zajednici i socijalizacije marginaliziranih skupina. Od 2019.godine stručna suradnica nekoliko udruga u području pisanja, prijave i praćenja projekata širenja socijalnih usluga u zajednici na državnoj i EU razini.

 

IVANA HOST, mag.psych, voditeljica Psihološkog savjetovališta Udruge "Hepatos Rijeka"

Ivana je mlada i ambiciozna članica tima. Svoj fokus stavlja na prevenciju zdravlja i promociju zdravog načina života. Upravo to ju je motiviralo da završi čak dva fakulteta: na Filozofskom fakultetu u Rijeci magistrirala je psihologiju i na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu za trenericu kondicijske pripreme sportaša. Tijekom studija Ivana je aktivno sudjelovala na dodatnim edukacijama i  kongresima, volontirala i putovala svijetom kako bi unaprijedila svoje vještine i kompetencije. Vodila je razne edukacije i radionice za djecu i za odrasle s fokusom na prevenciju i očuvanje mentalnog zdravlja. Ivana naglašava da je upravo mentalno zdravlje važna odrednica ukupnog zdravlja koja se često zanemaruje. Svojim radom želi educirati mlade o važnosti mentalnog zdravlja, prevenirati rizična ponašanja i pružiti psihološku podršku kroz psihološko savjetovanje svima kojima je potrebna.